注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

草根的博客

快乐就像香水,洒在别人身上的同时,自己也会沾上一点。

 
 
 

日志

 
 

小学语文第十二册之词语盘点&日积月累  

2015-01-08 14:48:15|  分类: 语文学习辅导 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |

小学语文第十二册之词语盘点&日积月累

第一单元:                                       姓名:

qīnɡ shuǎnɡ   yín sònɡ   chànɡ hè    pù bù    dǒu qiào  biàn rè

(        )   (       )  (      )   (      )  (      )  (      )

tǐnɡ bá     shēn qū    jīnɡ zhì    yùn hán    à mì  xiá  kè 

(      )   (      )   (       )   (      )   (     )  (     )

 jìnɡ mì  zhuī suí   xiǎ xiànɡ   qiào  lì   hōnɡ kǎo   è zuò jù   

(      )   (      )   (       )   (      )   (      )   (     )

 yīn yùn    yǎn zò  tà suǒ   qín miǎn   màn yóu  qīn  wě

(      )    (      )  (      )  (       )  (      )   (      )

 dé ɡāo wànɡ zhònɡ      jīn jīn lè dà   huā yuè   qīnɡ cuì

 (                )     (          )    (       )   (       ) zuǒ chōnɡ yòu zhuànɡ  yì wèi shēn chánɡ   pánɡ rán dà wù  nínɡ jù 

(                 )  (             )    (         )   (      )  

qí miào wú bǐ    bù jū yìɡé    bié yǒu shēn yì    niáɡuò huā jiǎ

(          )    (        )  (            )   (             )

xínɡ sè cōnɡ cōnɡ    shén  qí     yōu yǎ     qīnɡ xī

(              )    (      )   (      )    (       )

日积月累:

 

 

 

 

第二单元:                                 姓名:

jié  chū   xiū zhù   shè  jì   shī ɡōnɡ   zǔ  náo   kònɡ  zhì

(      )  (      )   (    )   (       )  (      )    (       ) 

Hōnɡdònɡ  jiān jù   yì rán   chǎn pínɡ   miǎn lì   è liè   ní jiānɡ  

(       )  (     ) (      )  (      )   (     )  (    )  (     )

chà dào   zhēn zhì    bì miǎn    ménɡ lónɡ   qī liánɡ   yǐn yònɡ       

(     )   (      )   (      )   (       )   (      )   (      )  

qiánɡ liè   jū yōnɡ ɡuān   xuán yá qiào bì  kuánɡ fēnɡ nù  háo       

(      )   (          )   (           )  (                )

rě rén jī xiào   qǐn bù ān xí   sī cháo qǐ fú    kě jiàn yì bān      

(          )    (        )   (           )    (          )

kān cè   tiáo jié   chén mèn    fēn  xiǎnɡ   fú  yǎnɡ  chún jié  

(     )  (     )  (       )   (        )   (       )  (     )

rè liè  ɡānɡ jìnɡ  lǐnɡ lüè   fù sū   xiān qū  mí liàn  zhuānɡ diǎn  

(    )  (      )  (      )  (    ) (      )  (     )  (        )

jīnɡ tàn   bì kōnɡ rú xǐ   bō tāo qǐ  fú   shuǐ luò shí chū  

(      )  (          )   (           )   (          )

bǎi zhé bù huí    yá yá xué yǔ

(          )    (         )        

日积月累:

 

 

 

 

第三单元:                                  姓名:

shū shì   ɡē bǎn    mián qiǎnɡ   bào yuàn   qīnɡ tīnɡ   xiān qǐ    

(      ) (       )   (       )   (      )   (      )    (     )  

sī  pò   dǎo méi     yán sù   yōu lǜ    shén  shènɡ   yōu  yōu  

(     )  (      )    (      ) (      )  (         )   (       )

zhuānɡzhònɡ   yí  shì   bào qiàn   liū  zǒu   jiè  yì   zhuī wèn    

(          )  (     )   (      )  (       )  (     )   (      )

huānɡ tánɡ   shēnɡ wànɡ  ɡē shě   shī lín lín   xīn jīnɡ ròu tiào    

(        )  (         )  (      )   (       )   (            )

zì yán zì yǔ   zì zuò zì shòu   fénɡ fénɡ bǔ bǔ    dà chī yì  jīnɡ    

(        )   (          )   (            )    (            )

Cán jí   shòu xuē    kuān hòu    zhānɡ huánɡ     jié lì    tài rán    

(     ) (       )  (         )    (        )    (      ) (     )

qiǎnɡ zhì   mánɡ rán   quàn zǔ    jiāo huánɡ   zháo mí   nài xīn     

(       )  (        )  (      )   (        )   (     )  (     )

xiū lǐ   rú yuàn  liú lián wànɡ fǎn   shēn wú fēn wén  liū zhī dà jí      (     )  (     ) (              )   (            ) (          )

shí zhǐ lián xīn     nù mù yuán zhēnɡ   xìnɡ ɡāo cǎi liè

(            )    (             )    (            )

日积月累:

 

 

 

 

 

 

第四单元:                                  姓名:

yáo wànɡ   jīnɡ yínɡ   zīyuán   kuànɡ wù   ēn cì   jié zhì

(       )  (       )  (      ) (       )  (     )   (     )

kū jié    làn yònɡ    wēi xié   zhǐ wànɡ   shè xiǎnɡ  yí mín    

(      )  (      )   (     )   (      )   (       ) (     )

pò suì    mù dǔ   shènɡ jié    jùn mǎ   xiónɡ yīnɡ  chán chán   (     )  (     ) (        )  (      ) (       )   (       )

huí dànɡ   zī rùn   shàn dài sōnɡ zhī   bǎo ɡuì   zī yǎnɡ     

(       ) (      ) (       ) (       )  (     )  (       )

yīnɡ ér  juàn liàn   hé ǎi kě qīn  shán shǎn fā ɡuānɡ      

(     )  (        )  (          )  (                 )

zànɡ lǐ   zhǔchí  yǔ diào   bēijù  zhìlǐ  ɡuī sù dànɡ yànɡ   

(       )(      )(       ) (      )(     )(     ) (      )

lǐnɡ wù   tāo tāo bù jué    yí xiè qiān lǐ   fēn zhì tà lái 

(      )  (            )   (              )  (            )

shì wài táo yuán   cónɡ tiān ér jiànɡ  shēnɡ mìnɡ chuí wēi  

(              )  (                 )  (                 )

fēnɡ yǔ tónɡ zhōu

(                )    

日积月累:

 

 

 

 

 

第五单元:                                      姓名:

chú fánɡ  cì  wei  chù shenɡ   yí tǐ  wǎn  lián  zhì  jìnɡ 

(      )  (     )  (       )  (     ) (      )  (      )

ài  fǔ   tuán jù    qínɡ jié    jì xinɡ   bǎo cún   yīn àn  

(     )  (     )  (       )   (     ) (      )  (      )

dī wēi    hán yì   shēn ào   xiánɡ xì    kū shòu   shì  shì  

(      )  (     )  (       )  (     ) (      )  (      )

wén zhānɡ   ké sou    mínɡ huǎnɡ huǎnɡ   shī shēnɡ tònɡ kǔ 

(      ) (      )  (               )  (               )

  húlúntūn zǎo   zhānɡ ɡuānlǐ dài  mǎ mǎ hu hǔ   huǎnɡrán dàwù 

(           ) (             ) (           ) (           )

 běi fēnɡ nù háo  cōnɡ cōnɡ mánɡ mánɡ bǎo jīnɡ fēnɡ shuānɡ  (             ) (                 )   (                 )

 yīn qín  shīyè  jiǒnɡ xiānɡ   hòu shi  miáo tou  miàn kǒnɡ  

(     ) (     ) (        )  (     )  (      )  (      )

 miàn kǒnɡ   qīnɡ shì   dǒu rán    jiān  kǔ    ruǎn mián mián  

(      ) (     ) (     )  (      ) (            )

 niú máo xì yǔ        jié jié bā bɑ       dà bìnɡ xīn yù

(           )  (            )   (             )

日积月累:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第七单元词语盘点                                姓名:

 sù liào  bǐnɡ ɡān  jié zòu  yuè pǔ   jí xiánɡ  qǐ pàn  (     ) (       )  (      ) (     )  (       ) (      )

 Jí sù    rì kòu  mái zànɡ  zhèn wánɡ  chuǎn xī  xiānɡ jiāo   

(     ) (     )  (       )  (      ) (       ) (       )

 Pí ɡé  nínɡ zhònɡ  huá ɡuì  yīnɡ wǔ   qì ɡài  shānɡ ɡǎn    (     ) (       )  (      ) (      )   (       ) (       )

cānɡ mánɡ   shí bēi    yì yánɡ dùn cuò    xiānɡ yī xiānɡ suí   

(      ) (       )  (              )  (                )

 jiāo zào bù ān      màn bù jīnɡ xīn     jiǔ bié chónɡ fénɡ   

(           )     (              )   (              )

 hénɡ zāo bú xìnɡ      zhèn ěr yù lónɡ     yù xuè bó shā   

(             )  (            )  (            )

 chǔ bèi   ɡān cuì  shī zōnɡ   xián ɡuànɡ  juān kè  yuán ɡù   

(     ) (     ) (      )  (         ) (      ) (      )

àn dàn   xiāo shòu   zhī jué   kōnɡ luò luò   ɡuānɡ tū tū   (     )  (       )  (      )   (           )   (         )

 lěnɡ qīnɡ qīnɡ  zhíɡōuɡōu     bùɡānluòhòu  qiānfānɡbǎijì  (            )  (          )  (             ) (              )

 kūxiàobùdé   chánɡtúbáshè   dàyáodàbǎi   wúyǐnɡwúzōnɡ(          ) (           )  (           ) (            )

日积月累

 

 

 

 

 

第八单元:                               姓名:

 xiě  yōu jìnɡ  chún shú  mò shēnɡ  qīnɡ yōu  qín  jiàn  

(     ) (      ) (       )  (       )  (       )  (        )

táo zuì  sū xǐnɡ  fēi bēn   jì lù  lái yīn hé  shà shí jiān  

(     )  (      )  (     )  (     )  (       )   (        )

wēi bō lín lín  tàn fǎnɡ  jiāo shè   fēnɡ cǎi   fù yuē  dàn yǎ   

(         )  (      )  (      )  (       ) (      ) (      )

zhuōmō  chèntuō  huàn jué  shēn yuǎn   jiànɡ shēnɡ  mó fǎnɡ  

(      ) (       ) (       ) (       )  (        )  (      )

shēn duàn   zào jiù   kànɡ yì   fēnɡ dù   liàn jiù     lì 

(       )  (      ) (       )  (      )  (      )  (     )

yǒu zhāo yí rì  dà yánɡ bǐ àn  bù jiě zhī yuán   àn wú tiān rì  

(          )  (           )  (              )  (          )

yǎn mào jīn xīnɡ   yìfǎnchánɡ tài   wéisuǒyùwéi  shǔqùhánlái   

(            )  (            )  (          )  (           )

bú zài huà xià     qiè qiè sī yǔ   wú yán yǐ duì

(             )   (             )  (           )

日积月累

  

    

 

 

 

 

 

易错词整理:

húlúntūnzǎo   zǔ náo   ào mì   huānɡ tánɡ  wǎnlián  shí bēi     

(          ) (       ) (     )  (        ) (      ) (      )

jì lù   yùn hán   kě jiàn yì bān   yì rán   miǎn lì   xuán yá 

(     ) (      ) (              ) (      ) (      ) (       ) 

qiào bì    zhēn zhì    qīliánɡ   jiāo zào bù ān   ménɡ lónɡ    

(      ) (         ) (        ) (              ) (         )

bào yuàn   kuí wú   pánɡrándàwù   yōulǜ  jìnɡ mì  jīnɡ yínɡ    

(       ) (      ) (           ) (     ) (      ) (       )

qǐn bù ān xí   kū jié   qín miǎn    wēi xié   yù xuè bó shā      

(           ) (       ) (        ) (        ) (            )

juàn liàn   hé ǎi kě qīn   cì wei   ké sou  chù shenɡ  shēn ào    

(        ) (           ) (      ) (      ) (      ) (       )

rì kòu   sù liào   qì ɡài   yōu jìnɡ  là zhú   shà shí jiān      

(      ) (      ) (      ) (        ) (      ) (           )

yín sònɡ  qīnɡ xī   weī bō lín lín   shēn qū  sī pò   bì miǎn

(       ) (      ) (             ) (       ) (     ) (      )

Liú lián wànɡ fǎn    dé ɡāo wànɡ zhònɡ    tāo tāo bù jué 

(                )  (                  )  (             )

Huǎnɡ rán dà wù     Dànɡ yànɡ    chà dào    mánɡ  rán

(              )   (          ) (       )  (          )

  评论这张
 
阅读(230)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018